Продължете към съдържанието
Начало » Блог » Как да обжалвам глоба за превишена скорост, наложена с наказателно постановление?

Как да обжалвам глоба за превишена скорост, наложена с наказателно постановление?

Налагането на глоба за превишена скорост с наказателно постановление е често срещан подход, използван от органите на реда. В следващите редове ще Ви запознаем по-подробно относно начините на връчване на подобен документ, характеристиките, които следва да съдържа, както и сроковете за обжалване на наказателно постановление за налагане на глоба.

За да Ви бъде наложена глоба с наказателно постановление, то преди всичко следва да Ви бъде съставен акт за установяване на административно нарушение. Такъв акт се съставя от длъжностните лица на органите на реда, като най-често срещания вариант това да се случи, е при спиране за проверка. Въпросният акт се подписва от Вас (в случай че сте нарушителят), както и от поне един свидетел на нарушението (най-често друг представител на органите на реда).

В едномесечен срок от установяване на нарушението, наказателният орган следва да се произнесе по преписката, като именно той е компетентен да издаде наказателно постановление, с което да наложи наказание.

Връчване на наказателни постановления

Наказателните постановления се издават от министъра на вътрешните работи, от министъра на отбраната, от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и от кметовете на общините или от определени от тях длъжностни лица съобразно тяхната компетентност (чл. 189, ал. 12 ЗДвП). Връчването на този тип документ е особено важен за последващото обжалване на наказателно постановление.

При съставяне на акт за нарушение на Закона за движение по пътищата, контролният талон на нарушителя се отнема. От своя страна, Вие ще получите въпросния документ, с който може да управлявате моторно превозно средство, тъй като наказателното постановление заменя контролния талон за период от един месец след влизането му в сила, съответно решението или определението на съда при обжалване.

Актът, който ще Ви бъде съставен трябва да съдържа следните реквизити, упоменати изрично от закона:

 • собственото, бащиното и фамилното име на актосъставителя и неговата длъжност;
 • датата на съставяне на акта;
 • мястото и датата на извършване на нарушението;
 • описание на нарушението;
 • нарушените разпоредби;
 • имената, точните адреси и датата на раждане на свидетелите;
 • обясненията или възраженията на нарушителя, ако е направил такива;

Обжалване на наказателно постановление

След успешна регистрация, може да пристъпите към обжалване на наказателно постановление, което се извършва по съдебен ред. Процедурата стартира посредством подаване на жалба до съответния съд чрез наказващия орган, който го е издал. В жалбата се посочват всички доказателства, на които жалбоподателят се позовава. Обърнете внимание, че това трябва да се случи в 7-дневен срок от връчването на наказателното постановление!

Производството пред компетентния районен съд се разглежда в състав от един съдия. И тук хипотезата прилича на тази при електронните фишове, тъй като Вашето присъствие в съдебната зала не е задължително – производството ще започне и без Вас.

Резултат от обжалването

Възможностите за изход на делото са следните:

 • потвърждение на наказателното постановление;
 • изменение на наказателното постановление;
 • отмяна на наказателното постановление;

Ако не сте удовлетворени от решението на съда, то имате възможност да обжалвате наказателното постановление и на втора инстанция, а именно касационно обжалване пред съответния Административен съд. На такъв тип обжалване и евентуална отмяна подлежат решения, които:

 • нарушават закона;
 • нарушили са съществено процесуални права;
 • налагат явно несправедливо наказание;

Срокът, с който разполагате, за да обжалвате решението на районния съд е 14-дневен и започва да тече от момента, в който Ви е съобщено, че решението е изготвено. Касационна жалба могат да подадат и лицата, спрямо които решението има сила, когато то е неблагоприятно за тях, макар и да не са участвали в делото.

След разглеждане на делото в съответния Административен съд, съдията се произнася с решение в едномесечен срок от заседанието. Решението може да отиде в две посоки:

 • съдът оставя в сила решението;
 • отменя го в обжалваната му част, ако е неправилно;

В случай че бъде установено съществено нарушение на съдопроизводствените правила, съдът може да върне делото за разглеждане от друг състав на първоинстанционния районен съд. Ако решението на съда е във Ваша полза и наказателното постановление е отменено, то ще Ви бъдат възстановени отнетите контролни точки, както и ще бъде отменена наложената глоба.