Продължете към съдържанието
Начало » Блог » Как да обжалвам глоба за превишена скорост, наложена с електронен фиш?

Как да обжалвам глоба за превишена скорост, наложена с електронен фиш?

Глобите за превишена скорост без съмнение са едни от най-често срещаните. Независимо дали става въпрос за шофиране с минимално наказуемите 10 км/ч над ограничението или за много по-голяма скорост, то за нарушението ще бъде издаден електронен фиш, ако са Ви „снимали“ с автоматизирано техническо средство (тринога, стационарна камера). Обжалване на електронен фиш е темата на настоящата статия.

Как може да Ви бъде връчен такъв фиш, как да се регистрирате, какви са вариантите за обжалване и колко време отнема самата процедура по обжалването? Отговорите ще откриете в следващите редове.

Връчване на електронен фиш

В случай че сте карали със скорост над ограничението, то при заснемане с камера, на нарушителя се съставя електронен фиш. Въпросният фиш съдържа данни за:

 • териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението;
 • мястото, датата, точния час на извършване на нарушението;
 • регистрационния номер на моторното превозно средство;
 • собственика, на когото е регистрирано превозното средство;
 • описание на нарушението;
 • нарушените разпоредби;
 • размера на глобата;
 • срока, сметката или начините за доброволното ѝ заплащане.

Ако фишът не съдържа някой от горепосочените реквизити, упоменати от закона, то той е невалиден.

Връчването на подобен тип документ се извършва посредством препоръчано писмо с обратна разписка или чрез длъжностните лица на определените от министъра на вътрешните работи служби за контрол, при осъществяване на функциите и правомощията им. В случай че получите електронен фиш, но извършителят на нарушението не сте Вие, а лице, което управлява Ваш автомобил, то в 14-дневен срок от получаването може да подадете писмена декларация с данните на извършителя. Така електронния фиш, който е издаден на Ваше име, ще бъде анулиран и такъв ще бъде издаден на посочения нарушител. Важно е да имате предвид датата на връчване, тъй като от нея зависи срока за бъдещо обжалване на електронен фиш.

След като разгледахме подробно връчването на електронните фишове, ще дадем и малко повече яснота относно сроковете, които следва да имате предвид, ако възнамерявате да обжалвате такъв тип документи.

Обжалване на електронен фиш

Обжалване на електронен фиш се извършва по съдебен ред. Процедурата стартира посредством подаване на жалба до съответния съд чрез наказващия орган, който го е издал. В жалбата се посочват всички доказателства, на които жалбоподателят се позовава. Това трябва да се случи в 14-дневен срок от връчването на фиша! Ако пропуснете съответния срок, то пропускате и възможността да обжалвате съответното наказание, а това означава, че ще трябва и да заплатите наложената глоба.

Електронният фиш подлежи на обжалване пред районен съд, в района на който е извършено или довършено нарушението. С други думи, ако сте били заснети с камера да карате с превишена скорост в с. Нови Хан, то компетентен ще е Районен съд Елин Пелин. За нарушенията, извършени извън територията на страната, отговаря Софийския районен съд.

След подаване на жалбата (не забравяйте 14-дневния срок!), в 7-дневен срок наказващият орган я изпраща заедно с цялата преписка на съответния районен съд. Делото се разглежда в състав от един съдия. Призовават се нарушителят, наказващият орган или учреждението, наложило глобата, като имайте предвид, че е възможно да получите призовка за явяване. Не е необходимо да се явявате, делото ще се разгледа и без Ваше присъствие.

Резултат от обжалването

Решението на съда може да е в три посоки:

 • потвърждение на електронния фиш;
 • изменение на електронния фиш;
 • отмяна на електронния фиш;

Ако глобата бъде потвърдена, то може да се възползвате от обжалване на електронен фиш на втора инстанция, а именно пред Административния съд. Пред него могат да се обжалват решения, когато:

 • е нарушен законът;
 • е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила;
 • наложеното наказание е несправедливо;

За да се възползвате от такъв тип обжалване, то срокът отново е 14-дневен и започва да тече от момента, в който сте уведомен за първоинстанционното решение. Съдът оставя в сила решението или го отменя в обжалваната му част, ако е неправилно. Когато административният съд остави в сила решението, той го мотивира, като може да препрати и към мотивите на първоинстанционния съд. Решението на Административния съд е окончателно и не може да се обжалва.