Продължете към съдържанието

Общи условия

Последна актуализация: 11.07.2023 г.

Глава първа
ДЕФИНИЦИИ

Чл. 1. По смисъла на настоящите Общи условия:

• Общи условия означава настоящите Общи условия, находящи се на https://bezgloba.bg/obshti-uslovia/.

• Онлайн платформа означава софтуерно решение с юридическа насоченост, находящо се на електронен адрес https://bezgloba.bg/, предоставящо възможност на Клиента за генериране на Жалба срещу издаден Електронен фиш и/или наказателно постановление за наложена административна глоба за превишена скорост, която да послужи за оспорването им пред компетентния съд, както и за създаване на потребителски профил и проследяване чрез него на отделните образувани административно-наказателни производства, по които той/тя/то е жалбоподател.

• Услуги по обжалване означава съвкупност от услуги, предоставящи възможност на Клиента за създаване на потребителски профил, услуга за генериране на Жалба срещу конкретен Електронен фиш и/или наказателно постановление за наложена административна глоба за превишена скорост, услуга по изпращане на генерираната и подписана от Клиента Жалба до компетентния административен орган, както и услуги по проследяване развитието на административно-наказателното производство пред съответния съд.

• Електронен фиш и/или наказателно постановление означава редовно връчен и невлязъл в сила електронен фиш и/или наказателно постановление за наложена административна глоба за превишена скорост, издаден на Клиента от съответната дирекция на Министерство на вътрешните работи, на основание установено нарушение на правилата за движение по пътищата съгласно разпоредбата на чл. 182, ал. 1 и 2 от ЗДвП.

• Жалба означава генериран чрез Онлайн платформата документ от Клиента, годен за обжалване на редовно връчен Електронен фиш и/или наказателно постановление за наложена административна глоба за превишена скорост.

• СДВР или ОД на МВР означава съответно Столична дирекция на вътрешните работи и Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи, в качеството им на административнонаказващ орган и издател на съответния Електронен фиш и/или наказателно постановление.

• ЗДвП означава действащата редакция на Закона за движение по пътищата към датата на установяване на съответното нарушение чрез издаване на Електронен фиш и/или наказателно постановление.

• Дружеството е „БезГлоба“ ООД, ЕИК: 206807159, седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Яворов, ул. „Хан Омуртаг“ № 52, ПК: 1124.

Клиент е всяко пълнолетно физическо лице или действащо юридическо лице, което е създало потребителски профил.

Глава втора
ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 2. Дружеството е създало интернет страницата https://bezgloba.bg/, която представлява полуавтоматизирана платформа за обжалване на електронни фишове и наказателни постановления.

Чл. 3. Дружеството предоставя, а Клиентите се задължават при използване на интернет страницата да спазват разпоредбите в настоящите Общи условия.

Чл. 4. Настоящите Общи условия са предназначени да уредят отношенията между „БезГлоба“ ООД, ЕИК: 206807159, седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Яворов, ул. „Хан Омуртаг“ № 52, ПК: 1124 и потребителите на интернет страницата.

Чл. 5. Настоящите Общи условия обвързват Клиентите на интернет страницата, след като са ги приели изрично, което се осъществява чрез регистрация и създаване на потребителски профил и предоставяне на услуги.

Глава трета
ДАННИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 6. Данни за Дружеството:

Наименование: БезГлоба“ ООД
ЕИК: 206807159
Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Яворов, ул. „Хан Омуртаг“ № 52, ПК: 1124
Интернет страница: https://bezgloba.bg/

Глава четвърта
ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИ ПО ОБЖАЛВАНЕ

Чл. 7. Предпоставка за използването на Онлайн платформата от Клиента е създаването на потребителски профил от последния.

Чл. 8. Клиентът може да генерира Жалба посредством предоставената функционалност на Онлайн платформата като въведе необходимите данни от съответния Електронен фиш и/или наказателно постановление, изразяващи се в номер на съответния акт, орган, който го е издал, дата на връчване, дата на извършване на нарушението, правното основание за налагане на глобата, както и размера ѝ. След въвеждането на необходимите данни Клиентът следва да натисне бутона „Изпращане“, за да бъде генерирана Жалбата.

Чл. 9. (1) Дружеството изпраща уведомление до Клиента за регистриране на направената заявка в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението ѝ. Това уведомление Дружеството прави по електронен път и/или по телефона.

(2) Дружеството е длъжно да уведомява и информира Клиента по и-мейл относно всяка генерирана жалба от последния чрез потребителския му профил, както и при образуване на съответното административно-наказателно производство от компетентния съд и постановяване на решение за отмяна на обжалвания Електронен фиш и/или наказателно постановление

Чл. 10. След като бъдат въведени необходимите данни по чл. 8 от Клиента и Жалбата, заедно с необходимата съпътстваща документация, бъде генерирана, същата следва да бъде окомплектована от Дружеството и изпратена за подпис чрез куриер до адреса за кореспонденция с Клиента. Клиентът следва да подпише изпратената до него Жалба, заедно с необходимата съпътстваща документация, след което да получи екземпляр от документите от куриера и да предаде останалите на същия за предаването им обратно на Дружеството.

Чл. 11. След получаване на валидно подписаната Жалба, заедно с необходимата съпътстваща документация, Дружеството изпраща комплекта документи чрез куриер до СДВР и/или ОД на МВР за администриране на преписката до компетентния съд и съответно образуване на административно-наказателно производство.

Чл. 12. Куриерските услуги, използвани и пряко свързани с предоставяне на Услугите по обжалване се заплащат от Дружеството за сметка на Клиента.

Чл. 13. Дружеството е длъжно да проследява и актуализира информацията за образуваното административно-наказателно производство в потребителския профил на Клиента.

Чл. 14. Отношенията между Клиента и Дружеството, се състоят от настоящите Общи условия и всички евентуални допълнителни договорки между страните.

Глава пета
ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

Чл. 15. За да може да регистрира потребителския си профил в Онлайн платформата Клиентът следва да посочи потребителско име, парола, телефонен номер за контакт, адрес за кореспонденция, имейл адрес, както и три имена и ЕГН, в случай че Клиентът е физическо лице или наименование и ЕИК, в случай че е юридическо лице.

Чл. 16. Потребителското име представлява уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които Клиентът се индивидуализира при ползването на Услугите по обжалване. Дружеството не проверява и не носи отговорност за съвпадението на потребителското име с името на Клиента, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

Чл. 17. Паролата представлява код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име служи за достъп до определен потребителски профил.

Чл. 18. Клиентът е длъжен да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно Дружеството в случай на неправомерен достъп, както и при вероятност от такъв. Клиентът е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си и носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването им.

Чл. 19. Потребителският профил представлява обособена част от Онлайн платформата, съдържаща информация за регистрирания Клиент, предоставяна в процеса на регистрация и съхранявана на сървър. Чрез потребителския си профил Клиентът може да използва Услугите по обжалване, да актуализира данните, предоставени при регистрацията си, да променя паролата си и др.

Чл. 20. Всеки Клиент може да има само един активен потребителски профил. Забранява се регистрацията под измислено име или под чуждо име (под чужда самоличност). Дружеството може да откаже или изтрие регистрацията на лице, за което получи информация, че посочва неверни или чужди данни.

Глава шеста
НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 21. Клиентът дължи заплащане на съответната цена за обжалване, съгласно приетата от Дружеството Тарифа за такси и разноски за изготвяне на документи, свързани с обжалване на Електронни фишове и/или наказателни постановления, публикувана онлайн и общодостъпна на електронен адрес https://bezgloba.bg/ceni-uslovia/.

Чл. 22. Цената за обжалване е дължима и се заплаща от Клиента в съответствие с посочената в Приложение № 1 Тарифа за такси и разноски за изготвяне на документи, свързани с обжалване на Електронни фишове и Наказателни постановления.

Чл. 23. В случай че обжалваният Електронен фиш и/или наказателно постановление са потвърдени или изменени от съответния компетентен съд, за Клиента е възможно да възникнат допълнителни разноски за юрисконсултско възнаграждение към административнонаказващия орган, които разноски са изцяло за сметка на Клиента, нямат връзка с Дружеството и не подлежат на заплащане към същото.

Чл. 24. В случай че съответният съд потвърди обжалвания Електронен фиш и/или наказателно постановление, Клиентът има възможността да обжалва съответното решението относимо към Жалбата му, използвайки отново Услугите по обжалване.

Чл. 25. При използване на Услугите по обжалване във връзка с обжалване на решение на съответния съд, с което е потвърден даден Електронен фиш и/или наказателно постановление, са приложими всички правила и процедури, описани в тези Общи условия, включително и заплащане на съответните такси и разноски.

Чл. 26. След изготвяне на касационна жалба за обжалване на постановено решение на съответния съд, Дружеството изпраща до Клиента същата за подпис, след което изпраща касационната жалба до съответния районен съд за администриране на производството по обжалване.

Чл. 27. При проведено успешно обжалване и отмяна на решението на съответния районен съд от горестоящия административен съд, Клиентът дължи цена за обжалване, съгласно Приложение № 1 от настоящите Общи условия, за проведеното обжалване пред районен съд, както и пред административен съд.

Чл. 28. В случай че Клиентът се откаже от Услугите по обжалването или заплати наложената му административна глоба преди изпращане на Жалбата до съответния съд, то той дължи на Дружеството обикновената такса посочена в  Приложение № 1 от настоящите Общи условия.

Чл. 29. В случай че Клиентът се откаже от Услугите по обжалването или заплати наложената му административна глоба след изпращане на Жалбата до съответния съд, то той дължи на Дружеството обикновената такса и пропорционалната такса, съгласно Приложение № 1 към настоящите Общи условия.

Чл. 30. Клиентът дължи заплащане на цената за обжалване, в случай че съответния Електронен фиш и/или наказателно постановление бъде потвърдено от съда и/или Жалбата бъде отхвърлена като недопустима и административно-наказателното производство бъде прекратено, когато тези обстоятелства са настъпили поради предоставени от Клиента неверни, неточни и/или непълни данни, свързани с наложената глоба и/или издадените Електронен фиш и/или наказателно постановление.

Чл. 31. Клиентът заплаща цената за обжалване в срок от 14 (четиринадесет) календарни дни, считано от датата на влизане в сила на решение от компетентния съд по конкретно административно-наказателно производство срещу Електронен фиш и/или наказателно постановление, с което последното е отменено или изменено.

Чл. 32. Плащанията за предоставени Услуги по обжалване се извършват по банков път чрез превод по банкова сметка на Дружеството, както следва:

Банка: „Банка ДСК“ АД
IBAN: BG02STSA93000028944660
BIC: STSABGSF
Титуляр:БезГлоба“ ООД

Чл. 33. Клиентът може да заплати съответната цена за обжалване и/или възникнали допълнителни разноски чрез услугите на Ипей (ePay) и съответно Изипей (EasyPay).

Чл. 34. Клиентът дължи заплащане на всички възникнали дължими суми, представляващи цена за обжалване и/или допълнителни разноски.

Глава седма
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 35. Дружеството има право да променя, обновява, разширява, допълва и премахва елементи в интернет страницата, както и в характеристиките, броя, качеството и видовете услуги, предоставяни от него, по всяко време и по своя преценка, без задължение за уведомяване и без да носи отговорност за това.

Чл. 36. Дружеството има право по всяко едно време и без предизвестие да извършва добавя, променя, изменя и премахва услуги, предлагани на интернет страницата.

Чл. 37. Дружеството има право да откаже изпълнението на направена заявка за услуга, когато Клиентът е предоставил непълни, подвеждащи, неточни и/или грешни данни или възпрепятства коректното изпълнение на същите.

Чл. 38. Дружеството има право да получава необходимата информация и съдействие от страна на Клиента при подготовка и изпълнение на възложените услуги.

Чл. 39. Дружеството има право да получи уговореното възнаграждение и/или допълнителни разноски при съответните условия и начини, съгласно приетата от Дружеството Тарифа за такси и разноски за изготвяне на документи, свързани с обжалване на Електронни фишове и/или наказателни постановления, публикувана онлайн и общодостъпна на електронен адрес https://bezgloba.bg/ceni-uslovia/.

Чл. 40. Дружеството следва да предоставя на Клиентите информация за предлаганите услуги своевременно и съобразно обявените и посочени в интернет страницата условия.

Чл. 41. Дружеството следва да предостави възложените услуги в пълен обем и съобразно настоящите Общи условия.

Чл. 42. Дружеството следва да уведоми незабавно Клиента, в случай че се установи, че изпълнението на възложените услуги е невъзможно или ще доведе до недостатъци в предоставяните услуги.

Глава осма
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТИТЕ

Чл. 43. Клиентът има право да разглежда, използва по предназначение интернет страницата, да заявява услуги, както и да се свързва с Дружеството при възникнала необходимост и във връзка с направата на заявка, изпълнението и/или приключването на такава.

Чл. 44. Клиентът няма право да поврежда, модифицира, променя, нарушава нормалното функциониране, копира или инсталира вреден софтуер на части и/или елементи от интернет страницата.

Чл. 45. Клиентът няма право да предоставя на трети лица по какъвто и да е начин и в каквато и да е форма, с комерсиална или некомерсиална цел, каквото и да е съдържание, информация, ноу-хау или технология, които са извлечени частично или в цялост от интернет страницата.

Чл. 46. Клиентът няма право да извършва DDoS атаки, да изпраща спам или умишлено да извършва дейност, целяща да причини намаляване капацитета на работа, претоварване или изключване на сървърите на Дружеството или генериране на прекомерен интернет трафик с цел нанасяне на вреда, повреда или привеждането на интернет страницата в неработещо или неизползваемо състояние.

Чл. 47. Клиентът няма право да инсталира, внедрява или вмъква софтуер чрез, който да получава неразрешен достъп до интернет страницата или до информация, съдържаща се в сървърите на Дружеството.

Чл. 48. Клиентът няма право да използва наименованието, оформлението, търговската марка или други уникални и идентифициращи елементи от интернет страницата на Дружеството.

Чл. 49. Клиентът носи отговорност за всяко умишлено увреждане и нарушаване нормалното функциониране на интернет страницата, извършени от него или негови подопечни лица действия.

Чл. 50. Клиентът е длъжен да предоставя на Дружеството всичката и всякаква необходима информацията за редовното и законосъобразно изпълнение на възложените услуги.

Чл. 51. Клиентът е длъжен при необходимост и поискване да дава указания на Дружеството за начина на изпълнение на съответната услуга.

Чл. 52. Клиентът е длъжен да въведе точно и без да допуска наличието на неточности, грешки или отклонения в данните на съответния Електронен фиш и/или наказателно постановление в процеса по генериране на Жалба.

Чл. 53. Клиентът е длъжен да заплати всички и всякакви възникнали и дължими възнаграждения и/или допълнителни разноски на Дружеството, съобразно уговореното в настоящите Общи условия.

Чл. 54. Клиентът има право да използва Онлайн платформата, предоставени и разработени от Дружеството, съобразно функционалностите ѝ.

Чл. 55. Клиентът има право да получава навременна и точна информация относно съответното административно-наказателно производство.

Чл. 56. Клиентът има право да поиска съдействие от Дружеството при необходимост относно използването на функционалностите на Онлайн платформата.

Глава девета
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Чл. 57. Информацията, поместена и находяща се на Онлайн платформата не представлява правен съвет, препоръка и/или консултация, с оглед на което не следва да се третира като такава.

Чл. 58. Дружеството не предлага и не предоставя правни услуги, нито средства или начини за свързване и/или реклама на адвокати. Дружеството предоставя единствено и само софтуер, под формата на услуга, който софтуер Клиентите използват по свое желание и на своя отговорност.

Чл. 59. Дружеството не поема отговорност за евентуални вреди и неблагоприятни последици, възникнали за Клиенти във връзка с употребата на тази интернет страница.

Чл. 60. Дружеството не носи отговорност за вреди, възникнали в резултат на грешно въведена информация от Клиент, както и при загуба на информация от настъпили технически и/или софтуерни щети по хардуерни и/или софтуерни елементи на интернет страницата.

Чл. 61. Дружеството не носи отговорност при проведено административнонаказателно производство, в рамките на което съответният съд е потвърдил и/или изменил издадения Електронен фиш и/или наказателно постановление, във връзка с което за Клиента са възникнали задължения за заплащане на наложената глоба, както и на допълнителни разноски към административнонаказващия орган за юрисконсултско възнаграждение, държавни такси и други.

Глава десета
ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 62. Дружеството събира и обработва лични данни на физическите лица законосъобразно и в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Подробна информация за което се намира в Политиката за защита на личните данни на https://bezgloba.bg/privacy-policy/.

Чл. 63. Дружеството не събира, не съхранява и не обработва чувствителни лични данни и/или данни, свързани с номера на кредитни и/или дебитни карти, с които се извършват плащания за заявени услуги на настоящата интернет страница.

Глава единадесета
ВРЪЗКИ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА

Чл. 64. Дружеството може да предоставя връзки към други уеб сайтове на тази интернет страница, които не се поддържат и не са собственост на същия.

Чл. 65. Дружеството няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на тези сайтове.

Глава дванадесета
ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 66. Дружеството притежава цялото налично съдържание на елементи и характеристики на интернет страницата.

Чл. 67. Съдържанието на интернет страницата на Дружеството може да бъде използвано от Клиентите за цели различни от описаните в настоящите Общи условия, само след изрично писмено разрешение и сключен договор за отстъпване право на ползване на авторски права.

Чл. 68. Свободният достъп до интернет страницата не следва да се приема и тълкува като безвъзмездно отстъпване право на ползване на авторски права.

Глава тринадесета
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 69. Всички съобщения и уведомления между Дружеството и Клиента ще се считат за валидно извършени, ако са изпратени писмено или чрез техническо средство, което изключва възможността за неточно предаване на информацията. Ако някоя от страните промени предоставения адрес за кореспонденция, телефонен номер, електронна поща и/или друго средство за кореспонденция, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, уведомления и друга изпратена кореспонденция.

Чл. 70. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия не води до недействителност на Общите условия като цяло и/или направени заявки за услуги между Клиент и Дружеството.

Чл. 71. За неуредените въпроси в тези Общи условия, свързани с изпълнението и тълкуването им, се прилага действащото българско законодателство.

Чл. 72. Всички спорове между Дружеството и Клиента, породени от настоящите Общи условия, ще бъдат разрешавани в дух на разбирателство чрез преговори между страните. При невъзможност за постигане на съгласие, спорът се отнася за решаване пред компетентния съд.

Чл. 73. Дружеството си запазва правото да променя, изменя и актуализира настоящите Общи условия по всяко време и без предварително уведомление до потребителите за подготвяните изменения.

Чл. 74. При извършена промяна, изменение или актуализация на настоящите Общи условия, Дружеството се задължава да уведоми потребителите за това.

Чл. 75. Дружеството следва да посочва датата на последната актуализация на настоящите Общи условия.

Приложение № 1

Тарифа за такси и разноски за изготвяне на документи, свързани с обжалване на Електронни фишове и Наказателни постановления

I. Такси и разноски при предварително заплащане на Услугите по обжалване.

1. За изготвяне на документи за обжалване на глоба, наложена на основание чл. 182, ал. 1, т. 1 ЗДвП и чл. 182, ал. 2, т. 1 ЗДвП, се дължи обикновена такса в размер на 50.00 лева.

2. За изготвяне на документи за обжалване на глоба, наложена на основание чл. 182, ал. 1, т. 2 ЗДвП и чл. 182, ал. 2, т. 2 ЗДвП, се дължи обикновена такса в размер на 50.00 лева.

3. За изготвяне на документи за обжалване на глоба, наложена на основание чл. 182, ал. 1, т. 3 ЗДвП и чл. 182, ал. 2, т. 3 ЗДвП, се дължи обикновена такса в размер на 50.00 лева.

4. За изготвяне на документи за обжалване на глоба, наложена на основание чл. 182, ал. 2, т. 4 ЗДвП, се дължи обикновена такса в размер на 50.00 лева и пропорционална такса равна на 28.67% от определения размер на наложената глоба, възлизащи в общ размер на 136.01 лева.

5. За изготвяне на документи за обжалване на глоба, наложена на основание чл. 182, ал. 1, т. 4 ЗДвП и чл. 182, ал. 2, т. 5 ЗДвП, се дължи обикновена такса в размер на 50.00 лева и пропорционална такса равна на 33.25% от определения размер на наложената глоба, възлизащи в общ размер, както следва:

  • За глоба, наложена на основание чл. 182, ал. 1, т. 4 ЗДвП, таксите за изготвяне на документи за обжалване възлизат на 183.00 лева;
  • За глоба, наложена на основание чл. 182, ал. 2, т. 5 ЗДвП, таксите за изготвяне на документи за обжалване възлизат на 183.00 лева.

6. За изготвяне на документи за обжалване на глоба, наложена на основание чл. 182, ал. 1, т. 5 ЗДвП, се дължи обикновена такса в размер на 50.00 лева и пропорционална такса равна на 39% от определения размер на наложената глоба, възлизащи в общ размер на 284.00 лева.

7. За изготвяне на документи за обжалване на глоба, наложена на основание чл. 182, ал. 2, т. 6 ЗДвП, се дължи обикновена такса в размер на 50.00 лева и пропорционална такса равна на 39% от определения размер на наложената глоба, възлизащи в общ размер, който не може да бъде по-малък от 284.00 лева.

8. За изготвяне на документи за обжалване на глоба, наложена на основание чл. 182, ал. 1, т. 6 ЗДвП, се дължи обикновена такса в размер на 50.00 лева и пропорционална такса равна на 41.00% от определения размер на наложената глоба, възлизащи в общ размер, който не може да бъде по-малък от 337.00 лева.

9. За изготвяне на документи за обжалване на глоба, наложена на основание чл. 182, ал. 4 ЗДвП, се дължи обикновена такса в размер на 50.00 лева и пропорционална такса равна на 45% от определения размер на наложената глоба.

10. Горепосочените такси и разноски се заплащат от Клиента предварително и представляват условие за изпращането на съответната жалба до Клиента във връзка с Услугите по обжалване, уговорени в чл. 10 на Общите условия.

II. Такси и разноски при заплащане при положителен резултат – отмяна или изменяне в по-нисък размер наложената глоба.

1. За изготвяне на документи за обжалване на глоба, наложена на основание чл. 182, ал. 1, т. 1 ЗДвП и чл. 182, ал. 2, т. 1 ЗДвП, се дължи обикновена такса в размер на 50.00 лева.

2. За изготвяне на документи за обжалване на глоба, наложена на основание чл. 182, ал. 1, т. 2 ЗДвП и чл. 182, ал. 2, т. 2 ЗДвП, се дължи обикновена такса в размер на 50.00 лева.

3. За изготвяне на документи за обжалване на глоба, наложена на основание чл. 182, ал. 1, т. 3 ЗДвП и чл. 182, ал. 2, т. 3 ЗДвП, се дължи обикновена такса в размер на 50.00 лева.

4. За изготвяне на документи за обжалване на глоба, наложена на основание чл. 182, ал. 2, т. 4 ЗДвП, се дължи обикновена такса в размер на 50.00 лева и пропорционална такса равна на 40% от определения размер на наложената глоба, възлизащи в общ размер на 170.00 лева.

5. За изготвяне на документи за обжалване на глоба, наложена на основание чл. 182, ал. 1, т. 4 ЗДвП и чл. 182, ал. 2, т. 5 ЗДвП, се дължи обикновена такса в размер на 50.00 лева и пропорционална такса равна на 44.70% от определения размер на наложената глоба, възлизащи в общ размер, както следва:

  • За глоба, наложена на основание чл. 182, ал. 1, т. 4 ЗДвП, таксите за изготвяне на документи за обжалване възлизат на 228.80 лева;
  • За глоба, наложена на основание чл. 182, ал. 2, т. 5 ЗДвП, таксите за изготвяне на документи за обжалване възлизат на 228.80 лева.

6. За изготвяне на документи за обжалване на глоба, наложена на основание чл. 182, ал. 1, т. 5 ЗДвП, се дължи обикновена такса в размер на 50.00 лева и пропорционална такса равна на 50.835% от определения размер на наложената глоба, възлизащи в общ размер на 355.01 лева.

7. За изготвяне на документи за обжалване на глоба, наложена на основание чл. 182, ал. 2, т. 6 ЗДвП, се дължи обикновена такса в размер на 50.00 лева и пропорционална такса равна на 50.835% от определения размер на наложената глоба, възлизащи в общ размер, който не може да бъде по-малък от 355.01 лева.

8. За изготвяне на документи за обжалване на глоба, наложена на основание чл. 182, ал. 1, т. 6 ЗДвП, се дължи обикновена такса в размер на 50.00 лева и пропорционална такса равна на 52.86% от определения размер на наложената глоба, възлизащи в общ размер, който не може да бъде по-малък от 420.02 лева.

9. За изготвяне на документи за обжалване на глоба, наложена на основание чл. 182, ал. 4 ЗДвП, се дължи обикновена такса в размер на 50.00 лева и пропорционална такса равна на 60% от определения размер на наложената глоба.

10. Обикновените такси, предвидени в Раздел II на Приложение № 1, се заплащат от Клиента предварително и представляват условие за изпращането на съответната жалба до Клиента във връзка с Услугите по обжалване, уговорени в чл. 10 на Общите условия. Пропорционалните такси посочени в Раздел II на настоящото Приложение, се заплащат от Клиента след приключване на съдебното производство и отмяна или изменение в по-нисък размер на глобата, наложена с Електронен фиш и/или наказателно постановление.

Приложение № 2

Условия за генериране на жалба срещу Електронен фиш и/или Наказателно постановление

1. Потребителят следва да има валидна регистрация в платформата.

2. Обжалваният електронен фиш или наказателно постановление следва да е издаден от орган на Министерство на вътрешните работи (МВР), а именно Областна дирекция на МВР (ОД на МВР) или Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР).

3. На обжалване подлежат само електронни фишове и наказателни постановления, с които е наложена глоба за превишена скорост и които не са влезли в сила.

4. Жалба срещу електронен фиш може да бъде създадена до 14 (четиринадесет) календарни дни от датата на връчването му.

5. Жалба срещу наказателно постановление може да бъде създадена до 7 (седем) календарни дни от датата на връчването му.

6. Генерираната жалба, заедно с придружаващите я документи, се изпраща на потребителя чрез куриер за подпис, след като потребителят е заплатил обикновената такса съгласно Приложение № 1 на настоящите Общи условия. След като бъдат подписани, куриерът връща документите обратно за администриране и завеждане на производството по обжалване.

7. Потребителят може да следи развитието на всяко заведено производство по обжалване на електронен фиш и/или наказателно постановление в потребителския си профил.

8. Не се дължи държавна такса към съответния съд за обжалване на електронен фиш или наказателно постановление.

9. Не е необходимо потребителят да се явява лично пред съда, когато има насрочено съдебно заседание.

10. Съдът се произнася с решение, с което може да отмени, намали или потвърди наложената глоба.

11. Потребителят дължи плащане в съответствие с условията посочените в Глава шеста на тези Общи условия и Приложение № 1 Тарифа за такси и разноски за изготвяне на документи, свързани с обжалване на Електронни фишове и Наказателни постановления.